Is it about score board?!

آیا شما بازی را برای تابلوی امتیاز انجام می دهید یا بازی را برای عشق بازی انجام می دهید؟ برای برنده شدن؟ برای اینکه در بازی خوب باشید؟ برای بهتر شدن در بازی؟