5 Laws of Decline

پنج قانون سقوط یک: قانون استروجن ۱۰/۹۰  در واقع فقط ۱۰ % از هر چیز خوب و مفید هست، ۹۰% از کتابها ،ویدئوها، کانالها، صفحات رسانه های اجتماعی هرز و آشغال هستند و فقط ۱۰% ارزشمند هس انتظار۱۰۰% از هیچ چیزی نداشته باشید. در روند حرکت ۹۰% بی مصرف و به دردنخور هستند و تنها...

Farsi Women In Business زنان در دنیای تجارت

زنان در دنیای تجارت پذیرفتن , فهم و درک قدرت زنانه قدرت خواهرانه و نحوه استفاده از آن به درستی برای تسریع همه ابعاد زندگی زنان بذر و منبع جامعه ها هستند.چگونگی استفاده این نقش برای ایجاد آینده جامعه ای قدرتمند و سالم. انرژی زنانه، الهه عشق، ملکه زنبور عسل که جهان را...

Pin It on Pinterest